Obchodné podmienky

SPÔSOB OBJEDNÁVANIA

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu darceky@najdimesa.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo prípadne nick užívateľa, pre ktorého je objednávka. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu: Najdime sa s.r.o., P.O.Box 39, 820 12 Bratislava, uvedenú tiež v kontakte, prípadne zavolajte na uvedené kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, k uzavretiu ktorej sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.

2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

3. Poškodenie zásielky zavinené poštou.

4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia,·prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

5. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám, nemôžeme to považovať za oprávnenú reklamáciu.

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

CENY TOVARU

Ceny uvedené na našej webovej stránke sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcu tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a slúži zároveň ako dodací a záručný list.

K cene tovaru je pripočítané poštovné a balné pokiaľ nejde o osobný odber.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín.

PODMIENKY ZRUŠENIA OBJEDNÁVKY

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na darceky@najdimesa.sk. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

VRÁTENÉ ZÁSIELKY

Po prevzatí tovaru zákazníkom nám vždy prichádzajú výpisy z pošty o doručení zásielky. Tieto pravidelne kontrolujeme. Pokiaľ nám výpis dlhšie nepríde, vyzveme zákazníka prostredníctvom mailu aby si zásielku vyzdvihol, prípadne nás informoval, či zásielku prebral alebo neprebral. Pokiaľ však zákazník neodpovedá na našu výzvu a táto zásielka (platí aj keď si zákazník opakovane nepreberá zásielky tovaru, ktorý si u nás objednal) sa nám vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akéhokoľvek iného dôvodu, zásielku mu opätovne nezašleme a rovnako nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky.

Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred alebo po zaslaní našej výzvy, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na náš účet, avšak náklady s tým spojené mu musíme znova účtovať.

SPOTREBITEĽSKÉ ZMLUVY A POUČENIE O PRÁVE NA ODSTÚPENIE

V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 7 pracovných dní od prevzatia plnenia. Iba v prípade, pokiaľ by dodávateľ neodovzdal spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 12 zákona č.108/2000Z.z.(zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) povinný odovzdať, činí táto doba 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č.108/2000Z.z. (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji), ktorými sú najmä zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese darceky@najdimesa.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom.

Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný najneskôr do 15 dní vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar.

Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom.

Dodacie Podmienky

Tovar zasielame nasledujúci pracovný deň po obdržaní vašej objednávky.

Spôsoby doručenia tovaru

Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej Pošty a Kuriérskou služnou, možný je tiež osobný odber, pričom je len na vás, ktorý zo spôsobov zaslania si zvolíte:

a) Slovenská pošta - k celkovej sume objednávky sa pripočítava poštovné a balné v cene 2,80€ (dodanie najneskôr tretí pracovný deň po dni podania)

b) Kuriérska služba - k celkovej sume objednávky sa pripočítava poštovné a balné v cene 6,60€ (dodanie nasledujúci deň po dni podania)

c) Osobný odber – k celkovej sume objednávky sa pripočítava poštovné a balné 0€ – zatiaľ nie je možné

Pri objednávke tovaru v celkovej hodnote 50 € a viac prostredníctvom Slovenskej pošty alebo Kuriérskej služby, je poštovné = 0€

SPÔSOBY Platby

Platba na dobierku

Vaša objednávka je zaslaná poštou alebo na zadanú adresu a platíte až pri jej prevzatí. Tento spôsob platby je možný iba na Slovensku.

Platba v hotovosti, osobný odber

V prípade, že sa rozhodnete prevziať si svoju objednávku u nás, ušetríte na poštovnom a môžete objednávku uhradiť v hotovosti na vyššie uvedenej adrese v čase od 9-16.00 hod.

Platobnou kartou 

V prípade zvolenia Slovenskej pošty alebo Kuriérskej služby s card pay. Platba kreditnými a debetnými kartami VISA, VISA Electron*, EuroCard, MasterCard a Diners Club. Práve toto je najrozšírenejší spôsob platby na celom svete, preto je vhodná aj pre zákazníkov zo zahraničia. Výhodou je, že týmto spôsobom môžete platiť bez ohľadu na to, ktorá banka a v ktorej krajine vám kartu vydala. Funguje podobne ako internet banking, avšak namiesto čísla účtu zadávate údaje o vašej platobnej karte. Zadávanie týchto informácií prebieha na zabezpečenej stránke, my sa k žiadnym údajom o Vašej karte nedostaneme.

Platba internet banking, bankový prevod

V prípade zvolenia Slovenskej pošty alebo Kuriérskej služby s prevodom na účet. Internet banking (on-line, teda okamžitá platba cez internet, služba elektronického bankovníctva). Na využívanie internet bankingu vám stačí: (1) mať zriadený účet v niektorej z bánk, ; a (2) mať zriadenú službu internet banking.

Po tom, ako vám potvrdíme vašu objednávku, zaplatíte za tovar bankovým prevodom na účet uvedený v objednávke a kde ako variabilný symbol uvediete číslo objednávky a do poznámky uvediete svoje meno, priezvisko pripadne nick bez diakritiky. 

Po obdržaní príslušnej čiastky, alebo potvrdenia o jej odoslaní, vám tovar bezodkladne zašleme nasledujúci pracovný deň spôsobom, aký ste si zvolili v objednávke.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Osobnými údajmi sú podľa § 3 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje o kupujúcich výlučne pre účely spracovania a tlače daňových dokladov, sociodemografické spracovanie a marketingové účely predávajúceho. Registračné údaje o kupujúcich sú zhromažďované výlučne na základe súhlasu so spracovaním registrácie fyzickej alebo právnickej osoby a iba v prípade, kedy ich táto osoba sama predávajúcemu dobrovoľne poskytne.

Reklamačné podmienky

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, poprípade ak pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky a my vám obratom pošleme novú zásielku.

Záručné podmienky

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

- chyby spôsobené používateľom

POSTUP PRI REKLAMÁCII

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru·chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky,·najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás prosím·informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. My vám zašleme Reklamačný·protokol a tento spolu s chybným tovarom je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu·s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme vám poslali spolu·s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo·vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa·predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte·buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

4. Pokiaľ bude reklamovaný tovar už vypredaný a reklamácia opravnená, vrátime vám peniaze, alebo vymeníme za iný vami zvolený podobný tovar aktuálne dostupný v darčekoch. 

DOBA VYBAVENIA REKLAMÁCIE

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

ZÁKAZNICKE CENTRUM – KONTAKT
O SPOLOČNOSTI 


banner%20darceky
banner%202

Svet vzťahov

Je ten pravý?

Ak ste sa rozhodli nadviazať nový vzťah, no neviete sa rozhodnúť, alebo máte zmiešané...
viac

Prvé stretnutia, ako sa dozviem čo najviac...

Plánujete prvé, alebo druhé rande a neviete, ako sa dozvedieť to, čo Vás zaujíma? Na čo...
viac

Vzťah na dialku

Zoznámili ste sa neplánovane, na dovolenke, na služobnej ceste alebo na internete, ste z...
viac

Čo je nové na portáli

Zapojte sa do ankety

Rozišli ste sa? Aký dôvod rozchodu bol ten posledný? Hlasujte v ankete
viac

Zapojte sa do hlasovania

Po akých ženách túžia muži? Zapojte sa do hlasovania. alebo napíšte svoj názor.
viac

BONUS za registráciu

Prídete na to, kde robíte vo vzťahoch chybu…
viac