Všeobecné podmienky Svet vzťahov

Používaním služieb nadimesa.sk sa zaväzujete rešpektovať nasledovné podmienky používania a členstva. Pozorne si ich prečítajte – označením políčka "Súhlasím so Všeobecnými podmienkami", sa zaregistrujete ako člen a odsúhlasíte doleuvedené podmienky.

Tieto pravidlá upravujú základné práva a povinnosti užívateľa a prevádzkovateľa pri využívaní služieb www.najdimesa.sk (ďalej len najdimesa.sk). Registrácia používateľa na najdimesa.sk je dobrovoľná, zaregistrovaním však používateľ súhlasí s pravidlami stanovenými prevádzkovateľom.

Registrácia a súkromie

1. Registráciou na najdimesa.sk užívateľ deklaruje, že všetky údaje ktoré vyplnil pri registrácií sú pravdivé. V prípade, že užívateľ poskytne registráciou údaje, ktoré v spojení s inými údajmi možno považovať za osobné údaje v zmysle ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 428/2002"), nakoľko bude podľa nich možné osobu užívateľa priamo alebo nepriamo určiť, svojou registráciou dáva súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) a § 7 zákona č. 428/2002 so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľovi najdimesa.sk. Registráciou ďalej užívateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich údajov do databázy prevádzkovateľa a na informovanie o akciách prevádzkovateľa. Poskytovanie údajov, ktoré v spojení s inými údajmi možno považovať za osobné v zmysle zákona č. 428/2002, je dobrovoľné. Súhlas so spracovaním prípadných osobných údajov poskytuje užívateľ prevádzkovateľovi na dobu neurčitú

2. Používateľ ktorý sa registruje musí mať 18 rokov. Informácie, ktoré používateľ vyplní na serveroch v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje v profile používateľa, a to najneskôr do 20 dní od okamihu, kedy zmena údajov nastala.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu užívateľa a nesprístupniť danému užívateľovi prístup k využívaniu služieb na najdimesa.sk

4. Váše články nemôžu obsahovať žiadne kontaktné údaje: Vaše meno, číslo telefónu, Vašu adresu. Elektronická adresa, ktorú zadáte pri vašej registrácii nebude na stránkach zverejnená. Odpovede obdržíte do poštovej schránky na našich stránkach a na vami zadaný registračný email.

5. Najdimesa.sk si vyhradzuje právo odstrániť každý článok, ktorý bude zhodnotený ako porušujúci právo a dobré mravy, majúci reklamný alebo hanebný charakter. Za články nesú zodpovednosť jedine ich autori.

Najdimesa.sk tiež v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za obsah alebo nepravdivosť informácií a nie je zodpovedná za konanie jej členov. najdiemesa.sk je len pasívnym účastníkom pri distribúcii a publikácii informácii od svojich členov.

6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Zrušenie registrácie

1. Používateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že registráciu môže zrušiť sám odhlásením. V prípade, ak má používateľ záujem na zrušení registrácie, používateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že používateľ je oprávnený ukončiť vzťah s prevádzkovateľom tak, že registrácia môže byť zrušená automaticky potom ako sa používateľ neprihlási na server aspoň raz v lehote 90 dní od prvého odhlásenia, alebo sa používateľ v priebehu 12 mesiacov od posledného odhlásenia ani raz neprihlásil na server.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

3. Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov používateľa). Po zrušení registrácie používateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako príspevky v diskusných fórach a ďalšie) ako aj súkromné príspevky, resp. korešpondencia používateľa s ostatnými používateľmi, ktorých registrácia nebola zrušená.

Povinnosti a podmienky pre používateľa

1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na najdimesa.sk sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:

- propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine

- propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním

- otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok

- používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou

- ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav

- propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb

- propagovať detskú pornografiu

- používať stránku na propagáciu produktov alebo služieb

- otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov

- uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie

- šíriť poplašné správy alebo nespôsobiť iné nebezpečenstvo vážneho znepokojenia šírením nepravdivých údajov

- propagovať ani podporovať inú činnosť, ktorá sa v zmysle ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "trestný zákon") považuje za trestnú

- obchádzať tieto pravidlá

2. Používateľ nesmie využívať vykonať registráciu s menom inej osoby, resp. vytváranie falošných účtov, ktoré majú ostatných požívateľov priviesť v omyl. Taktiež nie je oprávnený vytvárať duplicitné kontá a registrovať viacero osôb.

3. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno ani využívať služby najdimesa.sk tak, aby mohlo dôjsť k poškodeniu alebo znefunkčneniu danej služby.

4. Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na serveroch nárok na žiadnu autorskú odmenu

5. Požívateľ je oprávnený získať len jeden užívateľský profil. V prípade preukázania opaku berie používateľ na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený jeho profily bez upozornenia zrušiť

6. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na server len fotografie a texty, ku ktorým má autorské práva. Používateľ nesmie na servery pridávať fotografie a texty, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií. Za porušenie nesie zodpovednosť a všetky vznikajúce nároky používateľ.

7. Používateľ súhlasí s tým že mu bude zobrazovaná reklama na serveroch, že mu budú rozposielané reklamné emaily.

8. Používateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť užívateľský profil podľa vlastného uváženia aj bez uvedenia dôvodu, zvlášť pri porušení pravidiel a bez nároku na kompenzáciu

9. Používateľ je pri využívaní služieb na serveroch povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľoch (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

Cena

Používateľ nie je povinný platiť za služby poskytované prevádzkovateľom na serveroch, s výnimkou platených služieb, pri ktorých sú uvedené doplňujúce pravidlá upravujúce danú službu.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za dáta uložené na servery, pokiaľ dôjde k akémukoľvek napadnutiu, poškodeniu alebo úniku týchto dát. Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré môžu užívateľom vzniknúť v dôsledku používania tohto serveru. Každý užívateľ vstupuje na server najdimesa.sk a používa ho na vlastné riziko. Najdimesa.sk nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priamo alebo nepriamo, vzniknuté v súvislosti s používaním najdimesa.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti servera najdimesa.sk.

3. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za užívateľom umiestnené a zverejnené fotografie, ako aj za obsah užívateľom uvedených textov, za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah v článkoch a na serveroch, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi

4. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Prevádzkovateľ nie je povinný o zmene pravidiel informovať používateľov. Tieto sú k dispozícii používateľom v aktuálnej verzii na internetovej stránke prevádzkovateľa.

5. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveroch.

6. Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným

Otázky, podnety, sťažnosti:

Najdimesa.sk v žiadnom prípade nezaručuje, že jej členovia dodržujú podmienky Zmluvy, hoci tieto podmienky prezentujú.

Najdimesa.sk nenesie zodpovednosť vzhľadom na jej člena, za priame alebo nepriame škody spôsobené používaním najdimesa.sk. V prípade sporu je jediným kompetentným orgánom súd v bydlisku obžalovaného.

V prípade, že máte pripomienky či sťažnosť, prosíme Vás, aby ste nám napísali na nasledovnú elektronickú adresu: info@najdimesa.sk

Články všeobecných podmienok o užívaní na členstve sú samostatné, a ak sa jeden z nich ukáže ako neplatný alebo neaplikovateľný, tento článok môže byť zrušený pričom ostatné články ostávajú stále v platnosti.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť zverejnením

Posledné články

Je ten pravý?

Ak ste sa rozhodli nadviazať nový vzťah, no neviete sa rozhodnúť, alebo máte zmiešané pocity,...

Prvé stretnutia, ako sa dozviem čo najviac...

Plánujete prvé, alebo druhé rande a neviete, ako sa dozvedieť to, čo Vás zaujíma? Na čo sa spýtať?...

Vzťah na dialku

Zoznámili ste sa neplánovane, na dovolenke, na služobnej ceste alebo na internete, ste z iného...

banner%20darceky
sn%C3%ADmka%20obrazovky%202015-08-17%20o%2015

Svet vzťahov

Je ten pravý?

Ak ste sa rozhodli nadviazať nový vzťah, no neviete sa rozhodnúť, alebo máte zmiešané...
viac

Prvé stretnutia, ako sa dozviem čo najviac...

Plánujete prvé, alebo druhé rande a neviete, ako sa dozvedieť to, čo Vás zaujíma? Na čo...
viac

Vzťah na dialku

Zoznámili ste sa neplánovane, na dovolenke, na služobnej ceste alebo na internete, ste z...
viac

Čo je nové na portáli

Zapojte sa do ankety

Rozišli ste sa? Aký dôvod rozchodu bol ten posledný? Hlasujte v ankete
viac

Zapojte sa do hlasovania

Po akých ženách túžia muži? Zapojte sa do hlasovania. alebo napíšte svoj názor.
viac

BONUS za registráciu

Prídete na to, kde robíte vo vzťahoch chybu…
viac